Katas

1 Flares Filament.io Made with Flare More Info'> 1 Flares ×

Nage-no-kata

Formado por 15 técnicas que abrangem 5 grupos de técnicas. Confira a ordem abaixo:

Te Waza
Uki Otoshi
Seoi Nague
Kata Guruma

Koshi Waza
Uki Goshi
Harai Goshi
Tsuri Komi Goshi

Ashi Waza
Okuri Ashi Harai
Sassae Tsuri Komi Ashi
Uchi Mata

Ma Sutemi Waza
Tomoe Nague
Ura Nague
Sumi Gaeshi

Yoko Sutemi Waza
Yoko Gake
Yoko Guruma
Uki Waza

 

Katame-no-kata

Ossae Waza
Kessa Gatame
Kata Gatame
Kami Shiho Gatame
Yoko Shiho Gatame
Kuzure Kami Shiho Gatame

Shime Waza
Kata Juji Jime
Hadaka Jime
Okuri Eri Jime
Kataha Jime
Gyaku Juji Jime

Kansetsu Waza
Ude Garami
Juji Gatame
Ude Gatame
Hiza Gatame
Ashi Garami

 

Ju-no-kata

Série 1
Tsukidashi
Kata Oshi
Ryote Dori
Kata Mawashi
Ago Oshi

Série 2
Kirioroshi
Ryokata Oshi
Naname Uchi
Katate Dori
Katate Age

Série 3
Obi Tori
Mune Oshi
Tsukiage
Uchioroshi
Ryogan Tsuki

 

Kime-no-kata

Idori
Ryote Dori
Tsu Kake
Suri Ague
Yoko Uchi
Ushiro Dori
Tsu Komi
Kiri Komi
Yoko Tsuki

Tachiai
Ryote Dori
Sode Dore
Tsukake
Tsuki Age
Suri Age
Yoko Uchi
Ke Age
Ushiro Dori
Tsu Komi
Kiri Komi
Nuki Gake
Kiri Oroshi

Goshin-jitsu

Série 1
Hidari Eri Dori
Migui Eri Dori
Kata Ude Dori
Ushiro Eri Dori
Ushiro Jime
Kakae Dori

Série 2
Naname Uchi
Ago Tsuki
Ganmen Tsuki
Mae Geri
Yoko Geri

Série 3
Tsukake
Choku Tsuki
Naname Tsuki

Série 4
Furi Age
Furi Oroshi
Morote Tsuki

Série 5
Shomen Tsuki
Koshi Gamae
Haimen Tsuki

 

Koshiki-no-kata

Omote
Tai
Yume no Uchi
Ryokuhi
Mizu Guruma
Mizu Nagare
Hikiotoshi
Ko Daore
Uchikudaki
Tani Otoshi
Kuruma Daore
Shikoro Dori
Shikoro Gaeshi
Yudachi
Taki Otoshi

Ura
Mi Kudaki
Kuruma Gaeshi
Mizu Iri
Ryusetsu
Sakaotoshi
Yuriore
Iwa Name

 

Itsutsu-no-kata

Ippon Me
Nihon Me
Sanbon Me
Yonhon Me
Gohon Me

1 Flares Twitter 0 Facebook 0 Email -- Google+ 1 Filament.io 1 Flares ×