Contendo 16 técnicas, a lista de golpes de braço do Judô (Te-Waza) é composta dos seguintes golpes:

Seoi-nage
Ippon-seoi-nage
Seoi-otoshi
Tai-otoshi
Kata-guruma
Sukui-nage
Obi-otoshi
Uki-otoshi
Sumi-otoshi
Yama-arashi
Obi-tori-gaeshi
Morote-gari
Kuchiki-taoshi
Kibisu-gaeshi
Uchi-mata-sukashi
Ko-uchi-gaeshi

Veja também: